Privacy verklaring

Flow-spirit is een handelsnaam van Cathproductions, gevestigd aan de Brede vogelstraat 20, 1022 XN Amsterdam. Jolinda Cath, eigenaar van Flow-spirit, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://flow-spirit.com/
https://jolindacath.nl/
Jolinda Cath
Brede vogelstraat 20
1022 XN Amsterdam
+31 (0)6 83077226
+962(0)775126694

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jolinda Cath verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Jolinda Cath. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Afhankelijk van de door u gebruikte dienst, worden de volgende gegevens verwerkt
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens contactpersoon
– Bankrekeningnummer

Inschrijf formulier
Via een inschrijfformulier  kunt u u inschrijven voor de nieuwsbrief en een bepaalde product ontvangen. Dit kan een gratis of betaald product zijn. We vragen u uw naam en e-mailadres in te vullen.  Op deze manier weten we van wie het verzoek afkomstig is en kunnen we u de nieuwsbrief en uw product toesturen via de mail.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flow-spirit.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jolinda Cath verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– maken van boekingen bij derden, zoals accomodatie en transport, bij workshops, retraites en (rond) reizen.
– gedurende de begeleiding van reiki / massage behandelingen
– geduredende begeleiding /coaching traject
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of link blogs

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Beeldmateriaal.
Bij boeking reis of retraite dient een aansprakelijkheidsformulier ingevuld en getekend te worden. Hierin geeft uw aan wat uw ervaring mbt yoga en/of meditatie is, dieet wenzen dan wel allergien. Uw kunt mogelijke medische status aangeven en huidige en/of in verleden opgelopen letsel. Dit heeft als doel een passend programma aan te bieden. Daarnaast is opgenomen een aansprakelijkheidsverklaring en de optie voor vrijgeven van foto – video rechten inclusief overeenkomst gebruik op sociaal – media. Dit alles wordt ondertekend door een digitale handtekening. Dit heeft als doel beeld materiaal online te gebruiken voor onderandere promotie en visuele informatie op de website. Indien deze optie niet aangevinkt is, wordt beeldmateriaal waar u opstaat niet gebruikt.  

Geautomatiseerde besluitvorming
Jolinda Cath neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een mededocent of behandelaar) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens (paspoort gegevens als volledige naam, geboorte datum, paspoort nummer, nationaliteit, data geldigheid paspoort) worden gedeeld bij boekingen met accomodatie- en transport bedrijven
Naam, e-mail en/ of telefoon nummer wordt verstrekt indien u hierom zelf een verzoek over indiend deze te delen met bijvoorbeeld een andere leraar, coach of andere deskundige.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Flow-spirit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website. Waar gebruik van wordt gemaakt is Google Console

Social Media Kanalen
Jolinda Cath maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn, YouTube en Instagram. Dit is zowel onder de naam Jolinda Cath als Flow Spirit. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Jolinda Cath gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jolinda Cath en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flow-spirit.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jolinda Cath wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Internationaal.
In het geval een retraite of tour buiten Europa plaatsvindt, worden boekingen met logies- en transportbedrijven gemaakt die zich buiten de ‘European Economic Area’ (EEA) bevinden. Landen buiten deze ‘Europese Economische Ruimte’ (EEA) bieden niet altijd dezelfde beschermingsniveaus voor uw persoonlijke gegevens als die in Europa gelden. Wanneer we uw persoonlijke gegevens in deze situatie verstrekken, doen we ons best om een vergelijkbare mate van gegevensbeveiliging te waarborgen. We kunnen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de specifieke overdracht van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor boekingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jolinda Cath neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@flow-spirit.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jolinda Cath bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren uw gegevens vanaf het moment dat u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, dan wel multi media als facebook, instagram of what’s app.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende:
-Boekingen van workshops, retraites en reizenL  maximale periode van 5 jaar. Reden hiervoor is dat uw gegevens bekend zijn indien u een vervolg activiteit wenst.
-Behandelingen en coaching traject:  maximale periode van 2 jaar. Reden hiervoor is dat uw gegevens bekend zijn indien u een vervolg behandeling dan wel traject wenst. Als ook dat wij persoonlijk contact met u op kunnen nemen om een follow up te doen hoe het met u gaat.

Jolinda Cath verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-02-2021.

Onder Algemene voorwaarden vindt u aanvullende informatie over de voorwaarden die worden gehanteerd.

error: Content is protected !!