Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten of diensten gemaakt of geleverd door Jolinda Cath van Flow-Spirit. Flow-spirit is een handelsnaam van Jolinda Cathproductions..

Bij het boeken van een behandeling, sessie, les, workshop, retraite of tour ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Jolinda Cath Productions.

Gegevens behandelaar
https://flow-spirit.com
Jolinda Cath
Brede vogelstraat 20
1022 XN Amsterdam
Telefoon en What’s app Nederland: +31 (0)6 21466557
Telefoon Jordanie: +962(0)77 6240799
KvK nummer.: 34272667
Btw-id: NL002097483B90

Jolinda Cath, wordt hieronder ook wel behandelaar genoemd.

Om meer duidelijkheid te hebben zijn deze Algemene voorwaarden opgeplitst in:
A. Reizen en Retraites  
B. Workshops en trainingen
C. Behandelingen en lessen   

A. Reizen en Retraites:
Reserveren:
Reserveringen kun je doen per e-mail naar info@flow-spirit.com met daarin: voor welke reis of retraite je wilt boeken, je paspoortgegevens. (volledige naam, geboortedatum, geldigheid paspoort en paspoortnummer), adresgegevens en je telefoonnummer. Indien je met meerderen reist, kun je ook de gegevens van je reispartner toesturen. Deze gegevens worden gebruikt bij het boeken van accomodatie met derden. 
Boeken zijn in principe gebasseerd op een 2-persoonskamer, indien anders vermeld. Wanneer je een eenpersoonskamer wilt, geef dit dan ook gelijk bij je reservering aan.

Betalingsvoorwaarden:
Na ontvangst van je reservering, stuurt Jolinda Cath  je een bevestiging toe per e-mail.
De volgende betalingsvoorwaarden worden gehanteerd:
Een aanbetaling van 20% van de reissom dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan ter bevestiging van je deelname.
Het resterende bedrag moet uiterlijk 8 weken voor vertrek overgemaakt zijn, mits anders is afgesproken per e-mail. 
Betalingen dienen te worden verwerkt via overschrijving.

Annuleringsvoorwaarden:
Mocht je je reis of retraite onverhoopt moeten annuleren, stuur dan een e-mail naar: info@flow-spirit.com
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen aan Flow-spirit verschuldigd:

 • tot 56 dagen voor vertrek:        20% van de reissom
 • 56 tot 28stedag voor vertrek:    50% van de reissom
 • 28ste tot 14de dag voor vertrek:  75% van de reissom
 • binnen 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Overige voorwaarden:
• Jolinda Cath behoudt het recht, indien er onvoldoende deelname is, de reis tot 6 weken voor vertrek te annuleren. Er worden dan uiteraard geen annuleringskosten berekend.
• Je blijft zelf verantwoordelijk voor de geboekte vlucht.
• Jolinda Cath kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in het geval van diefstal, ziekte, natuurrampen, negatief reisadvies, geweld of oorlogen.
• Jolinda Cath kan niet aansprakelijk worden gesteld voor extra kosten in geval van overmacht / Force Majeure.
• Prijswijzigingen tussen datumfactuur en vertrek reis worden doorberekend aan de klant. Dit omvat kosten als gevolg van prijswijzigingen door lokale serviceleveranciers.
• Je bent ten alle tijden verplicht om zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering.
• Prijzen zijn aangegeven in Euro (€) of Jordaniaanse Dinnar (JD). 
• Op moment dat je reis of retraite bevestigd is door middel van aanbetaling, ontvang je een aansprakelijkheidsformulier die ingevuld en getekend geretoureerd dient te worden voor aanvang van de reis of retraite. Hierin is opgenomen je huidige ervaring mbt yoga en meditatie, medische status en huidige en/of in verleden opgelopen letsel, voedesel of andere allergien, dieet restricties of wensen. Daarbij een  aansprakelijkheidsverklaring, de optie voor vrijgeven fotorechten en overeenkomst gebruik voor sociaal – media.  Dit formulier wordt ondertekend met je naam als een digitale handtekening. 

B. Workshops en trainingen.
Workshops en trainingen worden gegeven op het gebied van Reiki, massage, yoga, meditatie en mindfulness. 
Wanneer een workshop of cursus 2 dagen of langer duurt, dan zijn de Annuleringsvoorwaarden zoals vermeld bij ‘A reizen en retraites’ van kracht. Een workshop korter dan 2 uur valt onder C Lessen.

Reserveren:
Reservering kan per mail naar info@flow-spirit.com, per telefoon, what’s app of via multi media zoals Instagram en facebook. Na ontvangst van je reservering stuurt Jolinda Cath je een bevestiging per e-mail of via wha’s app.

Afspraken workshops en trainingen
•  Workshops zijn 2 uur of meer
•  Trainingen duren 1 of meer dagen  

Betalingsvoorwaarden:
•  Na reservering ontvang je binnen 2 weken een factuur. Betaling van de factuur dient binnen twee weken na factuurdatum te geschieden ter bevestiging van deelname, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling is uw bevestiging van deelname.

Annuleringsvoorwaarden:
Mocht je je workshop of training onverhoopt moeten annuleren, dan stuur je een e-mail naar: info@flow-spirit.com
Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen aan Flow-spirit verschuldigd:

 • 14 dagen of langer voor aanvang van de cursus of workshop:      0% van het pakket
 • 7 tot 14 dagen voor aanvang van de cursus of workshop:            50% van het pakket
 • 1 tot 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop:               70% van het pakket
 • 24 uur van te voren voor aanvang van de cursus of workshop:   100% van het pakket

Overige voorwaarden:

 • Jolinda Cath behoudt zich het recht voor om, in het geval van een privé geboekte workshop of cursus, er minder dan het afgesproken totaal aantal personen is, het volledige bedrag in rekening te brengen op basis van het eerst afgesproken aantal personen.
 • Jolinda Cath behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname de datum te wijzigen of een workshop of training tot 24 uur van tevoren te annuleren. Uiteraard worden er dan geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Jolinda Cath  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in het geval van diefstal, ziekte, natuurrampen, negatief reisadvies, geweld of oorlogen

C. Behandelingen en losse lessen
Behandelingen in Reiki en massages en lessen in yoga, meditatie en mindfulness.

Reserveren:
Reservering kan per mail naar info@flow-spirit.com, telefoon, what’s app of via multi media.

Afspraken behandelingen en lessen
• Behandelingen en lessen zijn eenmalig of een reeks van overeengekomen aantal keren.
• Behandelingen duren in principe 1 uur. In overleg kan het langer of korter duren.
• De lessen duren in principe 1 à 1,5 uur. In overleg kan het langer of korter duren.
• Bij een eerste massage of reiki behandeling wordt vooraf een intakeformulier ingevuld
• Jolinda Cath kan een voortgang dossier bijhouden van de behandelingen indien nodig.

Vertrouwelijkheid van de behandelingen 
• De cliënt is 18 jaar of ouder. In het geval de client minderjarig is, wordt Jolinda Cath betaald door de ouder(s).
Jolinda Cath werkt in dienst van de belangen van het kind. 
• Inhoudelijke informatie vanuit de behandeling wordt niet gedeeld met derden.
•Inhoudelijke informatie vanuit de behandeling in geval van minderjarige, wordt in een oudergesprekken alleen dan naar voren gebracht als het kind hiervoor toestemming heeft gegeven..
 • Overleg met derden, vindt alleen plaats na overleg met de cliënt, of door de ouders van de cliënt. Aan dit overleg zijn kosten verbonden. 
• Bij een serie van reiki behandelingen,  massages en/of  een coaching, wordt een aanvullende  intake formulier ingevuld waarin meer achtergrond informatie van de client is opgenomen ten behoeve van de begeleiding.

Betalingsvoorwaarden 
•  Losse lessen: contante betaling aan het einde van elke les.
• De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelcontacten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar en cliënt. 
• Betaling geschied contant na elke sessie of indien afgesproken overgemaakt op rekening van Jolinda Cath.  Client ontvangt een factuur na iedere sessie of indien gewenst een factuur van alle sessies ineen. 
• Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 12,50 aan de cliënt in rekening gebracht. 
• Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,00. 
• Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Annuleringsvoorwaarden behandelingen en lessen
Mocht je je behandeling of les onverwacht moeten annuleren, dan geschied dit per telefoon of per  e-mail ( info@flow-spirit.com), als je 24 uur of langer van tevoren annuleert.
Mocht je onverhoopt binnen 24 uur je behandeling of les moeten afzeggen, dan gebeurt dit telefonisch.
Als Jolinda Cath op dat moment niet direct beschikbaar is, stuur je een What’s App-bericht (+962 77512 6694).
Bij annulering is de klant de volgende bedragen aan Jolinda Cath verschuldigd:

 • Minimaal 24 uur voor de afspraak : kostenloos annuleren.
 • Binnen 24 uur tot 1 uur voor de afspraak:  50 % van het bedrag van de afgesproken behandeling / dienst.
 • Binnen 1 uur, dan wel niet opdagen voor de afspraak zonder annulering: 100 % van het bedrag van de afgesproken behandeling / dienst..

Overige voorwaarden:
• Jolinda Cath behoudt het recht, indien er bij een geboekte privé groeps les, er minder dan het afgesproken totaal aantal personen is, het volledige bedrag in rekening te brengen op basis van het eerst afgesproken aantal personen.
• Jolinda Cath behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname de datum te wijzigen of een workshop of training tot 24 uur van tevoren te annuleren. Uiteraard worden er dan geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid 
• Jolinda Cath aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënt of anderszins door de cliënt meegebracht materialen gedurende de begeleiding of anderszins verblijf van de cliënt in de ruimtes van Flow-Spirit. 
• Jolinda Cath is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cliënt  overkomt tijdens of in verband met het volgen van de begeleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Jolinda Cath. 
• Jolinda Cath is niet aansprakelijk voor informatie die achtergehouden is. 

Versie november 2023

error: Content is protected !!